Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Upozorňujeme, že podatelna úřadu bude v měsících červenci a srpnu z důvodu čerpání dovolených mezi 11. a 12. hodinou uzavřena. 

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Standardizace výkonu sociálně-právní ochrany

Cílem projektu je naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

PublicitaZejména zajištění účinného poskytování sociálně-právní ochrany dětí zaměřené především na intenzivní práci s rodinou a  přizpůsobení jejího rozsahu potřebám klientů na celém území správního obvodu Vrchlabí. Toho bude osaženo jednak naplněním minimálního personálního standardu, který bude přiměřený správnímu obvodu OSPOD Vrchlabí. Tím budou vytvořeny vhodné podmínky pro práci s klienty, neboť nejčastější bariérou v systému podpory rodiny je časový tlak a pracovní přetížení pracovníků při řešení závažných případů ohrožení dětí. Dalším krokem pak je zaškolení nového zaměstnance a další profesní rozvoj zaměstnanců stávajících tak, aby bylo možno uplatnit nové metody a postupy a zajistit tak komplexní individuální podporu klienta. K tomuto účelu bude sloužit i nově vybavené pracoviště pro klienty, kde by probíhaly rodinné a případové konference, aktivity související s náhradní rodinou péčí, konzultace s odborníky i pohovory s klienty. Projektový záměr vychází především z vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí, kdy dle přílohy č. 1 bylo Vrchlabí zařazeno dle náročnosti výkonu SPO do II. kategorie - zvýšená míra náročnosti, kdy počet dětí na jednoho pracovníka činí 700 - 900 dětí. V našem správním obvodu bylo k 13.02.2013 evidováno 4 774 dětí a  počet pracovních úvazků v této době činil 4,5. Skutečná náročnost výkonu je dále  ovlivňována skutečností, že v našem správním obvodu jsou umístěna čtyři zařízení pro ústavní výchovu čímž se počet klientů OSPOD zvyšuje o provedená dožádání. Proto byl počet úvazků o jeden navýšen, t.j na 5, 5. 

 

Klíčová aktivita 01 - Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Naplnění minimálního personálního standardu navýšením o 1 úvazek. Dle přílohy č. 1 výzvy je město Vrchlabí zařazeno do kategorie obce s rozšířenou působností se zvýšenou mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany. Optimální počet dětí do 18 let na jednoho pracovníka dle přílohy č. 1 je stanoven v rozmezí 700 - 900 dětí. V našem správním obvodu bylo ke dni 01.01.2013 hlášeno  trvalému pobytu 4 752 dětí. Tomuto počtu odpovídá optimální počet sociálních pracovníků 5,2 - 6,7.Současný personální stav sociálních pracovníků zajišťujících výkon sociálně-právní ochrany je 4,5 (4 sociální pracovníci + vedoucí odboru na 0,5 úvazku), dle kvalifikovaného posouzení byl radě města předložen návrh na navýšení na 5,5 úvazků. Tento návrh schválila rada města na své 40. schůzi dne 29.01.2014. Dne 9.1.2014 bylo vypsáno výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byla dne 20.02.2014 uzavřena pracovní smlouva s Bc. Kláru Hálovou. Pracovní poměr byl uzavřen na dobu určitou od 01.03.2014 do 30.06.2015, tedy po dobu realizace projektu s tím, že se předpokládalo, že následně by měl být změněn na dobu neurčitou. Pracovnice absolvovala povinné vstupní vzdělávání dle zákona o úřednících, a získala zvláštní odbornou způsobilost. Úlohou nové pracovnice bylo především naplnění personálního stavu na úroveň odpovídající standardu, spolu s ostatními sociálními pracovnicemi se bude podílet na tvorbě systému odborné práce orgánů OSPOD a spolupráce s dalšími orgány. Přijetí nové pracovnice bylo jedním z podstatných předpokladů, neboť snížením počtu klientů připadajících na jednu sociální pracovnici se snížila vytíženost sociálních pracovnic a ty mohou lépe a systematičtěji řešit konkrétní případy, je více času na odborné konzultace, případové konference a tuto odbornou práci je možné vykonávat intenzivněji a přizpůsobovat ji potřebám klientů. Nová pracovnice se velmi rychle adaptovala a zaškolila a je schopna vykonávat odbornou sociální práci samostatně a bylo možné přerozdělit případovou práci optimálně mezi všechny sociální pracovnice a věnovat se systematizaci a zkvalitnění případové práce. 

 

Klíčová aktivita 02 - Profesní rozvoj zaměstnanců

Vzdělávání bylo zaměřeno na proškolení nového pracovníka i zaměstnanců stávajících. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou zařazeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí a vykonávají přímou práci s klienty. Školení bylo koncipováno celkem pro 6 osob. Vycházelo z individuálních plánů dalšího vzdělávání pracovníků (projekt personálního řízení) a bylo zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace především v oblasti komunikačních dovedností a socioterapeutických dovedností při práci s ohroženými dětmi a rodinami.  Proběhlo v rozsahu 10 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou  účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV či MŠMT. Seznam kurzů, které pracovnice absolvovaly jsou na odkazu níže.

 

Celkově bylo realizováno 15 dnů vzdělávání/osoba za celou dobu trvání projektu (90 vzdělávacích dnů).

 

Supervize - pro všechny zaměstnance je rovněž zajištěna podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka - individuální v rozsahu min. 6h ročně/osoba, i skupinová v rozsahu 2h ročně. Tedy celkově 57 hodin za projekt.

 společný seminář sociálních pracovnic

Ve dnech 29.-30. září 2014 proběhl společný seminář sociálních pracovnic Městského úřadu Vrchlabí a Městského úřadu Jilemnice na téma "Krizová intervence", lektorka Mgr. Zuzana Pácalová.

společný seminář sociálních pracovnic

Kompletní seznam (průběžně aktualizovaný) vzdělávacích akcí, které v rámci projektu absolvovaly jednotlivé sociální pracovnice, naleznete na konci této stránky

 

Klíčová aktivita 03 - Materiální a technické vybavení pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany

Pro nového zaměstnance bylo vybaveno pracoviště potřebným vybavením (pracovní stůl a židle, skříně, PC, multifukční zařízení, fotoaparát, flash disk).

Klíčová aktivita 04 - Vytvoření podmínek pro práci s klienty

Městský úřad disponuje zasedací místností, kterou OSPOD využívá pro konání případových konferencí a jednání s rodinami, tato místnost však neobsahovala žádné vybavení kromě staršího nábytku. K řádnému výkonu byla místnost vybavena o stacionární dataprojektor, projekční plátno, diktafon, jednací stůl a židle pro 8 osob, flipchart. 

Zasedací místnost

Zasedací místnost

 

Datum vložení: 2. 6. 2015 12:19
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2024 13:59

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů