Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Ochrana obyvatelstva

Krizové řízení obecně

S mimořádnými událostmi, které ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí, se lidstvo střetává po celou dobu dosavadní existence. Lidská společnost se snaží následkům mimořádných událostí zabránit, případně je alespoň eliminovat na přijatelnou míru.Rostoucí výskyt mimořádných událostí a růst jejich následků zvyšují riziko vzniku krizových situací pro jejichž zdárné řešení je nutná především dobrá koordinace všech složek, které se podílejí na záchranných a likvidačních pracích. Na tomto principu byl vytvořen nejen záchranný integrovaný systém, ale i systém krizového řízení České republiky a stanovena definice :

 • krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu
 • a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných
 • v souvislosti s řešením krizové situace, zákon č. 240/2000 Sb.
 • krizovou situací je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizové stavy"),

Krizová situace – událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí a způsobené škody nelze odvrátit ani odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. Na krizové řízení proto nelze pohlížet jako na činnost, která je aktuální čas od času, kdy zrovna dojde ke vzniku nějaké mimořádné události. Pro zajištění kvalitního a dobře fungujícího bezpečnostního systému správního území je nutno pojmout krizové řízení jako součást každodenní práce nejen pracovníků oddělení krizového řízení, ale také všech zaměstnanců příslušného úřadu.

Základní informace a pokyny pro případ mimořádné události

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin a pod.
Na této stránce Vám chceme poskytnout alespoň odkazy na základní informace, obecné návody a doporučení podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události, neboť i zde platí zásada: štěstí přeje připraveným!

V případě ohrožení dodržujte základní zásady

RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

Integrovaný záchranný systém tvoří:
Základní složky:
 1. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
 2. Zdravotnická záchranná služba,
 3. Policie České republiky.
Ostatní složky: 

(poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc pouze na vyžádání, jejich pomoc je založena na předem dohodnutých způsobech poskytnutí pomoci)
- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (městská policie),
- orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny),
- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (plynárenská, elektrikářská, vodní, Česká pošta, Horská služba, Letecká záchranná služba, Báňská záchranná služba), 
- zařízení civilní ochrany, 
- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR,Svaz civilní obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).

Krizovými stavy jsou:

- stav nebezpečí 
- nouzový stav
- stav ohrožení státu 
- válečný stav

 
stav
vyhlašuje
pro území
nejdelší doba trvání
nebezpečí
hejtman kraje

celý kraj nebo část kraje

30 dnů (déle se souhlasem vlády)

nouze
Vláda ČR

celý stát nebo omezené území státu

30 dnů (déle se souhlasem poslanecké sněmovny)

ohrožení

Parlament ČR na návrh vlády ČR

celý stát
není omezeno
válečný
Parlament ČR
celý stát
není omezeno

Důležitá telefonní čísla

 • Jednotné tísňové volání: 112  
 • Hasičský záchranný sbor: 150  
 • Zdravotnická záchranná služba: 155
 • Policie České republiky: 158
 • Městská policie: 156

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:
 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Ochrana před povodněmi:

Před povodní:
 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
 • Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
 • Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
 • Připravte si evakuační zavazadlo
Při povodni:
 • Opusťte ohrožený prostor.
 • V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno vodou.
Po povodni:
 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod. 

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů