Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Svatební obřady

 

Matrika manželství: vedení knih manželství, zpracování žádostí a vyhotovení protokolů o uzavření manželství, příprava podkladů pro svatební obřady, organizace a provádění svatebních obřadů, vydávání prvopisů a duplikátů oddacích listů, vedení statistiky a vyhotovení statistických hlášení, oznamovací povinnost pro příslušné úřady, spolupráce s úřady cizích států, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vydávání osvědčení k uzavření manželství pro farní úřady registrovaných církví.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (tj. snoubenců), že spolu vstupují do manželství. Sňatek lze uzavřít v civilní (před orgánem veřejné moci), anebo církevní formě (před orgánem církve nebo náboženské společnosti k tomu oprávněné). Svatební obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků. Prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, musí být učiněno v přítomnosti oddávajícího a matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá.

Pro rezervaci termínu svatebního obřadu snoubenci kontaktují matriční úřad, v jehož matričním obvodu hodlají uzavřít manželství (upřednostňujeme telefonické rezervace). Zároveň obdrží informace o tom, jaké doklady je třeba předložit. K předsvatebnímu jednání se musí oba snoubenci na matriku ve Vrchlabí dostavit osobně nejdéle 1 měsíc před obřadem.

Svatební obřady ve správním obvodu matričního úřadu Vrchlabí:

Vrchlabí a jeho části, Špindlerův Mlýn a jeho části, Strážné, Lánov a jeho části, Kunčice nad Labem, Dolní Lánov, Dolní Dvůr, Dolní Branná, Černý Důl a jeho části

Oprávnění přijímat souhlasné prohlášení o uzavření manželství mají tito oddávající:

Ing. Jan Sobotka, starosta

Alfred Plašil, místostarosta

PhDr. Michal Vávra, místostarosta

Milan Dejmek, pověřený zastupitel

Ing. Jiří Severýn, pověřený zastupitel

Radou města bylo stanoveno místo a doba k uzavření manželství, tj. obřadní síň Městského úřadu Vrchlabí, Zámek čp. 1, všechny pátky v měsíci od 09 – 13 hod, mimo státní svátky - bez poplatku.

Dalším vhodným místem k uspořádání svatebního obřadu je klášterní kostel sv. Augustina ve Vrchlabí, čp. 213. Poplatek za pronájem k tomuto účelu je stanoven na 2420 Kč.

Matriční úřad může vydat povolení o uzavření manželství na jiném vhodném místě mimo dobu, nebo mimo místo určené Radou města. Vydání povolení je zpoplatněno: 3000 Kč.

Dále jsou v některých případech účtovány zvýšené režijní náklady (dle místa konání obřadu), konkrétní informace sdělí matrika.

V zimním období provádíme svatební obřady pouze uvnitř budov a pouze v místech, kam je možné se dopravit služebním osobním automobilem. 

Potřebné doklady k předsvatebnímu jednání pro občanský i církevní sňatek:

  • občanské průkazy obou snoubenců, nebo cestovní doklady (karty, průkazy)
  • rodné listy obou snoubenců
  • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
  • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o osobu nezletilou (starší 16 let) – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Je-li snoubenec nebo ten, kdo chce vstoupit do partnerství občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a doložit rodný list, doklad o státním občanství (občanský průkaz nebo cestovní pas), pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách).

Dle § 29 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 666 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

Má-li být uzavřen církevní sňatek, je třeba požádat na matrice, v jejímž obvodu má být tento sňatek uzavřen, o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku.

Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství (prokázáno během předsvatebního řízení).

Osvědčení má platnost 6 měsíců ode dne vystavení a jeho vydání snoubenci předkládají stejné doklady jako při uzavření občanského sňatku. 

  • Správní poplatek za vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku: 500 Kč
  • Byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství. 

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů