Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Informace pro provozovatele veřejné komunikační infrastruktury

- postup dle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“)

Za účelem usnadnění zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území města Vrchlabí upozorňujeme na existenci výše nadepsaného zákona, který má přispět ke zvýšení efektivity při budování (příp. modernizaci) elektrokomunikačních sítí. Jelikož dominantní část celkových nákladů na budování sítí, bez ohledu na použitou technologii, představují náklady na stavební práce (podíl až 80 %), zavádí zákon řadu opatření, jenž mají vést ke snížení takto vynaložených nákladů. 

Město Vrchlabí jakožto „osoba povinná“ ve smyslu zákona se nejčastěji setkává s žádostmi provozovatelů elektrokomunikačních sítí („oprávněných osob“) o přípolož optických kabelů (chrániček) v rámci budování liniových staveb na území města. Na tyto a obdobné situace pamatuje zákon v § 10 nazvaném Koordinace stavebních prací. 

Má-li provozovatel veřejné komunikační sítě (dále jen „oprávněná osoba“) zájem o koordinaci stavebních prací za účelem zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, je dle zákona povinen dodržet následující postup: 

1) podá městu (je-li osobou povinnou), odboru rozvoje města a územního plánování, odůvodněnou písemnou žádost o koordinaci stavebních prací, a to nejpozději 1 měsíc před podáním žádosti města o vydání územního rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu. 

2) Přílohou této žádosti je návrh na uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací, který vymezí fyzickou infrastrukturu, podmínky projektu na zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, pro který oprávněná osoba žádá o koordinaci stavebních prací, časový průběh jeho provedení, údaje o zhotoviteli stavby, je-li znám, prvky dotčené stávající nebo plánované sítě elektronických komunikací a rozdělení nákladů vyplývající z koordinace stavebních prací mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou. Oprávněná osoba je povinna využít vzor smlouvy zveřejněný městem či vzor poskytnutý ČTÚ (dostupný z https://www.ctu.cz/smlouva-o-koordinaci-stavebnich-praci). 

3) Žádosti o koordinaci stavebních prací město vyhoví, pokud a) koordinace stavebních prací nevyžaduje dodatečné náklady pro původně plánované stavební práce, které by neslo město, zejména z důvodu dalšího prodlení, b) mu to nebrání v kontrole nad stavebními pracemi, c) žádost o koordinaci stavebních prací oprávněná osoba podala nejpozději 1 měsíc před podáním žádosti o povolení a d) není ohrožena bezpečnost a integrita sítí, bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, veřejné zdraví nebo zachování jejího obchodního tajemství. Nebudou-li uvedené podmínky splněny, město žádost oprávněné osoby odmítne a tuto skutečnost sdělí písemně s odůvodněním oprávněné osobě a ČTÚ. 

4) Následně povede město s oprávněnou osobou jednání o návrzích realizace koordinačních postupů a bude uzavřena smlouva o koordinaci stavebních prací (popř. jiné smluvní závazky). 

((5) Realizaci stavebních prací města schválí zastupitelstvo prostřednictvím schválení rozpočtu.)) 

S ohledem na časovou náročnost příprav zavedení vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (tvorba projektu, získání potřebných povolení správních orgánů, včetně souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí atd.) město doporučuje, aby se na něj oprávněné osoby obracely v dostatečném předstihu. Za účelem dosažení co možná nejvíce efektivní spolupráce a výrazného snížení nákladů a administrativní zátěže město preferuje (a doporučuje) navázat vzájemnou spolupráci již ve fázi záměru výstavby (rekonstrukce, obnovy…) liniových staveb. 

Ačkoli dle zákona disponují oprávněné osoby řadou institutů s jejichž pomocí mají možnost získat potřebné informace pro navázání spolupráce, město pro usnadnění těchto procesů bude pravidelně informovat o chystaných záměrech na webových stránkách města (odbor rozvoje a územního plánování). Tím bude možné dosáhnout koordinace již ve stádiu tvorby projektové dokumentace a dále společně žádat o nutná povolení správních orgánů. 

Více informací naleznete přímo v zákoně (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-194), nebo na webových stránkách ČTÚ (https://www.ctu.cz/podminky-postupy-podle-zakona-o-opatrenich-ke-snizeni-nakladu-na-zavadeni-vysokorychlostnich-siti)

Všeobecné podmínky při zásahu do místních komunikací

Všeobecné podmínky při zásahu do místních komunikací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,28 kB

Orientační postup vyřizování žádosti o souhlas města a územní rozhodnutí a podmínky žádosti

Orientační postup vyřizování žádosti o souhlas města a územní rozhodnutí a podmínky žádosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,28 kB

Investiční záměry města Vrchlabí 2020

investiční záměry 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,15 kB

Vozr smlouvy o koordinaci stavebních prací

vzorsmlouvyokoordinacistavebnichpraci-1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 25,43 kB

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů