Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Manželství / registrované partnerství s cizincem

Doklady potřebné k uzavření manželství/vstup do partnerství v ČR pro cizince: 

Je-li snoubenec cizincem, potřebné doklady musí předložit 6 týdnů před obřadem. 

Snoubenec, který je cizincem musí předložit následující doklady: rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení a údaje o rodičích doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v České republice, pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý), tento doklad není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)  doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince

V kalendářním týdnu před uzavřením manželství předloží snoubenec, který je cizincem, matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jeho rodinné příslušníky. Státy evropského hospodářského prostoru - Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Toto potvrzení vydává oddělení cizinecké policie v České republice.

Bez tohoto potvrzení a výše uvedených dokladů se sňatek nemůže uskutečnit!

Listiny vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (ustanovení § 57 zákona o matrikách). To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává ZÚ cizího státu v ČR, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze.

U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. APOSTILLOU. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.

Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si snoubenci zajišťují na vlastní náklad. Jenom v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů