Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Upozorňujeme, že podatelna úřadu bude v měsících červenci a srpnu z důvodu čerpání dovolených mezi 11. a 12. hodinou uzavřena. 

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Zpracování osobních údajů a GDPR

GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Správce osobních údajů Město Vrchlabí, IČ 00278475, se sídlem Zámek 1, 54301 Vrchlabí (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen "Nařízení") subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

 

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. občané města Vrchlabí, občané obcí ve správním území obce s rozšířenou působností, vlastníci nemovitostí ve správním území obce s rozšířenou působností, zaměstnanci správce, zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených správcem).

 

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

 • doručovací adresa: Zámek 1, 54301 Vrchlabí
 • adresa datové schránky: f77btm4 
 • e-mailová adresa: posta@muvrchlabi.cz
 • telefon: 499 405 311 (spojovatelka)

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

titul, jméno, příjmení:JUDr. Ing. Martina Nyklová, PhD.

e-mailová adresa: poverenec@aknyklova.cz

 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem uspokojování potřeb občanů města v oblasti potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, řádného výkonu přenesené působnosti obce s rozšířenou působností, poskytování sociálních služeb, ochrany veřejného pořádku, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění. 

 

Zpracováním osobních údajů správce založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících se 

 • zadáváním veřejných zakázek, 
 • výběrem zájemců o nájem bytů a nebytových prostor a prodejem nemovitostí,
 • výkonem zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím města,
 • součinností s obcemi správního území ORP Vrchlabí,
 • meziobecní spoluprací, 
 • ochranou majetku města.

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením zejména za účelem:

 • výkon sociální práce, poskytování sociálního poradenství a sociálních služeb

 

Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v: 

 • čl. 6 odst.1 pís. b) Nařízení: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • čl. 6 odst. 1 pís c) Nařízení: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • čl. 6 odst. 1 pís. e) Nařízení: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

 

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje zaměstnanců a pro uplatnění jejich práv i identifikační údaje rodinných příslušníků, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo potřebných pro jejich kontaktování,
 • identifikační údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců,
 • identifikační údaje obyvatel obcí ve správním území obce s rozšířenou působností a vlastníků nemovitosti v obcích ve správním území obce s rozšířenou působností v rozsahu daném příslušnými právními předpisy
 • údaje o zdravotním stavu, fyzické, fyziologické, genetické nebo psychické identitě, pokud jsou nezbytné pro výkon sociální práce, poskytování sociálního poradenství a sociálních služeb
 • fotografie zaměstnanců pro účely služebních průkazů
 • fotografie občanů pro potřeby vydávání dokladů, jejichž vydáváním je správce pověřen příslušnými právními předpisy
 • popisné údaje z kamerových systémů,
 • osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.


Osobní údaje jsou získávány 

 • od subjektu údajů, 
 • z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES - zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů),
 • z informačního systému základních registrů (ISZR) v rozsahu daném příslušnými právními předpisy,
 • a z jiných zdrojů (zejména od poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven či zaměstnavatelů).

 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je správce povinen poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, dále pak zejména

 • dodavatelé energií a služeb v případě nájemců bytů a nebytových prostor,
 • Policie České republiky v případě protiprávního jednání zaznamenaného kamerovým systémem,
 • poradenská zařízení, poradní sbory, komise a poskytovatelé sociálních služeb v případě klientů sociálních služeb, sociálního poradenství a sociální práce,

příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

 

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích země nebo mezinárodní organizaci. 

 

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují a po dobu skartačních lhůt stanovených spisovým a skartačním řádem městského úřadu. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. 

 

Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

  

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 

Profilování není správcem využíváno.

 

Správce nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá správce zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv. 

 

Subjekt údajů má dále tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.
 • Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Správce musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů