Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vrchlabí

Důležité informace k úhradě místních poplatků za komunální odpad a za psa!! Od letošního roku již nebudou zasílány složenky. Částky se pro rok 2024 nemění. Více ZDE

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královehradeckého kraje

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje  

logo projektulogo kraje                           

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou:

Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu, zaměstnanci veřejné správy kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

 

Projekt na území obce Vrchlabí:

Zakázka pro Královéhradecký kraj se jmenuje: „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Vrchlabí“ a jejím cílem je zejména:

 • Podporovat realizaci schválené Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb na léta 2015 – 2020.
 • Posílit koordinační roli obce při rozvoji nových sociálních služeb.
 • Zajistit propagaci sociálních služeb a sociální práce.
 • Připravit ucelenou koncepci bydlení osob bez přístřeší.
 • Zajistit činnost koordinátora aktivit v rozsahu 1,0 úvazku.

 

Délka trvání projektu:

Délka trvání projektu je 30 měsíců a závazky spojené s projektem budou splněny do 31.5. 2019.

 

Činnosti realizované v rámci projektu:

 • Ke dni 1.12. 2016 byla na místo koordinátora aktivit projektu přijata Mgr. Hana Plzáková.

Kontakt na koordinátora: 
mobil: +420 731193426                                                  
e-mail: plzakovahana@muvrchlabi.cz

 

 • 12.1. 2017 byla dokončena úprava informací na webových stránkách sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu Vrchlabí
 • 30.1. - 1.2. 2017 se v Chrudimi uskutečnila stáž pro pracovnice OSPOD a SAS pro rodiny s dětmi (Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí). Stáž poskytla organizace Amalthea z.s.

setkání

 

 • 16.2. 2017 v malé zasedací místnosti vrchlabského Zámku proběhlo v tomto roce 1. setkání Koordinační skupiny plánování sociálních služeb. Jednání se zaměřilo na personální obsazení skupiny, nastavení procesu plánování, rekapitulaci a přeformulování úkolů k realizaci vyplývajících ze Strategie sociálních služeb v ORP Vrchlabí.
 • 23.2. 2017 se v malém sále KD Střelnice Vrchlabí uskutečnil seminář Systém sociálního bydlení, na který byli pozváni zástupci obcí ORP Vrchlabí, členové koordinační skupiny plánování sociálních služeb, pracovníci sociálních odborů obcí, zástupci sociálních služeb a odborná veřejnost. Přednášejícími byli Ing. Radka Maxová (PSP, ANO), Ing. Klára Dostálová (MMR), MUDr. Pavel Plzák (PSP, ANO) a Mgr. David Pospíšil (MPSV).

pozvánka na seminář        

 • Byla zpracována Monitorovací zpráva o stavu prevence kriminality ve Vrchlabí a jeho okolí, která byla představena na Sociální komisi města Vrchlabí 31.5. 2017. Monitorovací zpráva je přílohou zápisu z tohoto jednání.    
 • 26.6. 2017 v malé zasedací místnosti vrchlabského Zámku proběhlo v tomto roce 2. setkání Koordinační skupiny plánování sociálních služeb. Jednání se zaměřilo na nastavení procesu plánování a přípravě krizového ubytování pro osoby bez přístřeší. Koordinační skupina se shodla, že aktualizovanou podobu Strategie sociálních služeb ORP Vrchlabí a akční plán bude schvalovat na dalším setkání v lednu 2018.
 • Byl ustanoven pracovní tým, který bude mít na starosti vznik Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí. Členy týmu jsou: Alfred Plašil (místostarosta), Mgr. Jaroslava Tauchmanová (Odbor sociální zdravotní - vedoucí), Eva Hawlová (Odbor sociální zdravotní - sociální pracovník, sociální kurátor), Mgr. Hana Plzáková (Odbor sociální zdravotní - koordinátor plánování sociálních služeb), Mgr. Milena Havlíčková  (Majetkový odbor - vedoucí), Jaroslav Roneš (Majetkový odbor - referent, nemovitý majetek).
 • Vznikly čtyři stálé pracovní skupiny, jejichž činnost mají na starosti odborní garanti: PS "Senioři" - Bc. Martina Lukášková, PS "Občané se zdravotním postižením" - Ing. Tomáš Hawel, PS "Občané ohrožení sociálním vyloučením" - Eva Hawlová, PS " Rodina, děti a mládež" - Mgr. Jaroslava Tauchmanová. Výstupy ze setkání pracovních skupin slouží jako podklady pro vznik aktualizované Strategie sociálních služeb ORP Vrchlabí.
 • 27.11. 2017 se v prostorách KD Střelnice uskutečnilo Setkání poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb.

setkání poskytovatelů - pozvánka

setkání

 • Byly otištěny tři články v měsíčníku Puls se sociální tématikou pod názvem "Sociální okénko města Vrchlabí" a to v číslech duben 2017, červen 2017 a prosinec 2017.
 • Byla vytvořena a přijata metodika Vzájemná spolupráce OSPOD Vrchlabí a Sociálně Aktivizační Služby pro rodiny s dětmi (SAS), jejíž veřejná podoba je dostupná na stránkách Odboru sociálního a zdravotního města Vrchlabí: 

https://muvrchlabi.cz/urad/odbor-socialni-a-zdravotni/

metodika

 

 • 7. 2. a 11. 4. 2018 se v malé zasedací místnosti vrchlabského Zámku uskutečnilo 3. a 4. setkání Koordinační skupiny plánování sociálních služeb. Jednání se zaměřila na naplňování Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb na léta 2015 -2020 a dopracování její pracovní verze, tedy Aktualizované strategie.
 • 19. 4. 2018 v Malém sále KD Střelnice proběhl seminář pro odbornou veřejnosti "Jak se postarat o naše seniory", na kterém svou činnost prezentovaly sociální služby, které se seniory pracují. S cílem prezentovat výše zmíněné dvě akce byl v měsíčníku PULS otištěn 4. díl "Sociálního okénka města Vrchlabí".

leták - jak se postarat o naše seniory

 • 10. 5. a 18. 5. 2018 se pod společným názvem "Nejste v tom sami" uskutečňily dvě akce pro rodiny s dětmi. První ve spolupráci s Ranou péčí a druhá se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí.

leták - nejste v tom sami

 • 5. 9. 2018 byla Zastupitelstvem města Vrchlabí schválena Aktualizovaná strategie územně správního obvodu Vrchlabí v oblasti sociálních služeb 2015 - 2020, která je od té doby ke stažení dostupná na stránkách Odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vrchlabí:

urad/odbor-socialni-a-zdravotni/

strategie územně správního obvodu

 • Na internetových stránkách města Vrchlabí byly pro občany výrazně rozšířeny informace o sociálních službách, kde jsou nyní dostupné kontakty na sociální pracovníky obcí i na poskytovatele sociálních služeb.

https://muvrchlabi.cz/mesto/organizace/socialni-sluzby/

sociální služby

 • Byly otištěny dva články v měsíčníku Puls se sociální tématikou pod názvem "Sociální okénko města Vrchlabí" a to v číslech duben a prosinec 2018.
 • 10. 12. 2018 se uskutečnilo 5. setkání Koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb. Skupina schválila nové členy a jednání bylo zaměřené na naplňování Aktualizované strategie územně správního obvodu Vrchlabí v oblasti sociálních služeb 2015 - 2020.
 • 17. 12. 2018 se poprvé uskutečnilo setkání Svépomocné skupiny pro osoby pečující o dítě s postižením.
 • 20. 2. 2019 proběhlo 4. setkání pracovní skupiny "Senioři". Tématem jednání bylo zajištění dostupnosti terénních sociálních služeb pro seniory na Vrchlabsku.
 • V rámci Dne otevřených dveří v Sociální rehabilitaci Vrchlabí proběhla 16. 2. 2019 v klubu Kotelna KD Střelnice Vrchlabí akce pro veřejnost pod názvem "Dluhy a co s nimi?"

pozvánka - dluhy a co s nimi

 • 26. 2. 2019 se uskutečnilo první ze tří otevřených setkání koordinační skupiny plánování sociálních služeb, kde se formou semináře dostalo přítomným metodické podpory komunitního plánování.
 • V rámci Dne otevřených dveří v Sociální rehabilitaci Vrchlabí proběhla 4. 3. 2019 v zázemí služby na Lánovské 602 akce "Na dobré vlně". Pro veřejnost se při té příležitosti uskutečnila komentovaná prohlídka zázemí služby, debata s pracovníky Kontaktního centra RIAPS Trutnov a Sociální rehabilitace Vrchlabí a kurz první pomoci.

pozvánka - den otevřených dveří

 • 27. 3. 2019 proběhlo v klubu Kotelna KD Střelnice Vrchlabí Setkání poskytovatelů nejen sociálních služeb. Přítomní zde představili svou činnost a novinky ve svých organizacích.

setkání poskytovatelů služeb

setkání poskytovatelů služeb

 • 8. 4. 2019 proběhl v rámci dalšího otevřeného setkání koordinační skupiny plánování sociálních služeb 2. seminář, tentokrát s tématem facilitace. 9. 5. 2019 pak proběhl 3. seminář na téma strategické plánování.
 • V květnovém čísle 2019 byl otištěn další článek se sociální tématikou pod názvem "Sociální okénko města Vrchlabí.
 • 3. 5. 2019 proběhlo další setkání pracovní skupiny "Senioři". Cílem setkání byla koordinace aktivit při zajištění dostupnosti terénních služeb pro seniory na území ORP Vrchlabí.
 • 28. 5. 2019 se uskutečnil seminář pro odbornou veřejnost na téma sociální bydlení, kde byl představen vznikající systém sociálního bydlení města Vrchlabí.  

seminář ke vzniku

 • Byl vytvořen Průvodce obtížnou životní situací - katalog nejen sociálních služeb Vrchlabska. Katalog je v elektronické podobě volně ke stažení na stránkách města Vrchlabí v sekci sociální služby. Jeho tištěná forma bude dostupná na území celého ORP Vrchlabí.

https://muvrchlabi.cz/mesto/organizace/socialni-sluzby/aktuality/pruvodce-obtiznou-zivotni-situaci-103cs.html

průvodce obtížnou životní situací

 • Byla zpracována Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí a Metodika práce v oblasti bydlení. Oba platné dokumenty budou permanentně dostupné na stránkách Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Vrchlabí.

https://muvrchlabi.cz/mesto/organizace/socialni-sluzby/

 

Více informací o projektu je uvedeno na stránkách:

Mohlo by Vás zajímat

On-line tísňová linka pro děti

logo formulář

 

ČEZ Distribuce - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aquacentrum

Přírodní koupaliště

Veřejná hřiště

Běžecké tratě

Mapový portál

Nemocnice Vrchlabí

nahoru

Partnerská města

Baunatal

Baunatal (DE)

www.baunatal.de
Kowary

Kowary (PL)

www.kowary.pl
Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer (FR)

www.trouville.fr

Partneři spolufinancovaných projektů